Mogelijkheden directeur-grootaandeelhouder om pensioen op te bouwen

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt fiscaal aangemerkt als een werknemer. Aan de DGA kan, net als aan een gewone werknemer, een pensioen worden toegekend. Wordt een pensioen toegezegd dan maakt de pensioenaanspraak deel uit van de arbeidsrechtelijke overeenkomst tussen de DGA en de vennootschap. Dit toegekende pensioen kan, evenals bij een normale werknemer, bij een externe verzekeraar worden ondergebracht. De DGA kan, anders dan een gewone werknemer, het pensioen echter ook in eigen beheer opbouwen. Dit kan gebeuren door het pensioen in het lichaam onder te brengen waar de DGA de dienstbetrekking vervult (intern eigen beheer). Het is ook mogelijk om het pensioen op te bouwen bij een ander (concern)lichaam dan de werkmaatschappij (extern eigen beheer). Door het pensioen in eigen beheer op te bouwen, blijven de gereserveerde gelden beschikbaar voor financiering van de onderneming, terwijl er wel fiscaal voor een pensioen wordt gereserveerd. In beide gevallen van eigen beheer heeft de DGA recht op een periodieke pensioenuitkering. Voorts komt bij vervroegd overlijden van de DGA de zogeheten sterftewinst toe aan de vennootschap en derhalve indirect aan de erfgenamen van de DGA. “Mogelijkheden directeur-grootaandeelhouder om pensioen op te bouwen” verder lezen

Oudedagsvoorziening bouwen met fiscale oudedagsreserve en stakingswinstlijfrente

De fiscale oudedagsreserve (FOR) en de stakingswinstlijfrente vormen faciliteiten in de inkomstenbelasting die ondernemers stimuleren om een oudedagsvoorziening op te bouwen. “Oudedagsvoorziening bouwen met fiscale oudedagsreserve en stakingswinstlijfrente” verder lezen

Onbedoeld geld overmaken naar foutief rekeningnummer

Het komt wel eens voor dat er op een verkeerd rekeningnummer geld wordt overgemaakt. Exacte cijfers over het aantal keer dat er onbedoeld geld overgemaakt wordt naar een foutief rekeningnummer zijn niet bekend. “Onbedoeld geld overmaken naar foutief rekeningnummer” verder lezen

Wat is Internationaal Monetair Fonds (IMF)?

Het Internationaal Monetair Fonds is, evenals de Wereldbank, opgericht tijdens een conferentie in Bretton Woods in 1944. Het functioneren van het IMF wordt bepaald door de Articles of Agreement. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van vrij internationaal handels- en betalingsverkeer door het bewaken van mondiale economische en financiële stabiliteit. “Wat is Internationaal Monetair Fonds (IMF)?” verder lezen

Franse en Italiaanse Financiële Transactiebelasting

Bij aankoop van effecten van bedrijven met een hoofdkantoor in Frankrijk en een marktkapitalisatie van één miljard euro of meer moet de Franse Financiële Transactie Tax van 0,2% over de effectieve waarde betaald worden aan de Franse overheid, ook al zijn deze effecten op de Amsterdamse beurs genoteerd. Bij aankoop van effecten van bedrijven met een hoofdkantoor in Italië en een marktkapitalisatie van 500 miljoen euro of meer moet de Italiaanse Transactie Tax van 0,12% over de effectieve waarde betaald worden aan de Italiaanse overheid, ook al zijn deze effecten op de Amsterdamse beurs genoteerd. “Franse en Italiaanse Financiële Transactiebelasting” verder lezen

Wat is een conserverende aanslag?

Een conserverende aanslag is een belastingaanslag waarin (een latente of toekomstige) belastingschuld op basis van de aangifte wel wordt vastgesteld en opgelegd, maar nog niet wordt ingevorderd. “Wat is een conserverende aanslag?” verder lezen

Ben ik in Nederland belastingplichtig?

Belastingplichtig voor de inkomstenbelasting is de natuurlijke persoon die in Nederland woont. Waar iemand woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Het geheel van omstandigheden is bepalend voor het vaststellen of sprake is van een woonplaats in Nederland. “Ben ik in Nederland belastingplichtig?” verder lezen

Eisen dividendartikel belastingverdrag Nederland – Qatar

In het belastingverdrag tussen Nederland en Qatar is een ‘main-purpose-test’ opgenomen in het dividendenartikel. Een ‘main-purpose-test’ beoordeelt per transactie of de band tussen het inkomen en de ontvanger van dit inkomen voldoet aan de gestelde voorwaarden om verdragsvoordelen toe te kennen . Een dergelijk voordeel bestaat uit de verlaging van Nederlandse dividendbelasting van 15% naar 10% (voor portfoliodividenden) of naar 0% (voor dividenden op deelnemingen van ten minste 10%). “Eisen dividendartikel belastingverdrag Nederland – Qatar” verder lezen

Eisen dividendartikel in belastingverdrag Nederland – Bahrein

In het belastingverdrag tussen Nederland en Bahrein is een ‘limitation-on-benefits-bepaling’ opgenomen in het dividendenartikel. De ‘limitation-on-benefits-bepaling’ stelt voor het toekennen van verdragsvoordelen eisen aan de aard en activiteiten van de persoon die gerechtigd is tot een inkomensbestanddeel. Een dergelijk voordeel bestaat uit de verlaging van Nederlandse dividendbelasting van 15% naar 10% (voor portfoliodividenden) of naar 0% (voor dividenden op deelnemingen van ten minste 10%). “Eisen dividendartikel in belastingverdrag Nederland – Bahrein” verder lezen

Werking inkoop eigen aandelen Corbion

Corbion (tot 23 oktober 2013 nog bekend onder de naam CSM) heeft bekend gemaakt voor een totaalbedrag van 145 miljoen euro eigen aandelen terug te willen kopen. Bij dit inkoopprogramma maakt zij gebruik van het ‘Dutch Auction’ systeem. “Werking inkoop eigen aandelen Corbion” verder lezen

Marktfalen: markten zijn niet efficiënt

In de economische theorie worden over het algemeen vier vormen van marktfalen erkend: marktmacht, informatieasymmetrie, externaliteiten en publieke goederen. “Marktfalen: markten zijn niet efficiënt” verder lezen

Overgangsregeling vrijstelling wegenbelasting oldtimers

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. “Overgangsregeling vrijstelling wegenbelasting oldtimers” verder lezen

Verblijfsvergunning krijgen door te investeren

In Canada, Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Hongarije, Cyprus en Ierland bestaat er een toelatingsregeling voor vreemdelingen met veel vermogen. Daarbij is er wel de voorwaarde dat zij ook daadwerkelijk geld investeren. “Verblijfsvergunning krijgen door te investeren” verder lezen

Kapitaalverzekering Eigen Woning vervroegd afkopen

Met Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW-regime) is het mogelijk dat belastingplichtigen – onder voorwaarden – onbelast kunnen sparen of beleggen voor de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek). Gelijktijdig met de invoering van de aflossingseis als voorwaarde voor hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2013 is het KEW-regime afgeschaft. “Kapitaalverzekering Eigen Woning vervroegd afkopen” verder lezen

Pensioen en lijfrente bedoeld voor de oude dag

De regelingen voor de oude dag hebben tot doel te stimuleren dat belastingplichtigen in het kader van hun dienstbetrekking (pensioen) of vrijwillig (lijfrente) een inkomensvoorziening voor de oude dag opbouwen. “Pensioen en lijfrente bedoeld voor de oude dag” verder lezen

Wat betekent het provisieverbod?

Sinds 1 januari 2013 mogen adviseurs, bemiddelaars en aanbieders van financiële producten geen provisie meer berekenen. Provisie is de beloning die zij ontvingen van de bank of verzekeraar van wie zij de producten verkopen. Bijvoorbeeld een beleggingsverzekering, hypotheek of levensverzekering. Voortaan betaalt u de adviseur rechtstreeks voor financieel advies en bemiddeling. “Wat betekent het provisieverbod?” verder lezen

Belasting over geld in trusts, stichtingen en andere doelvermogens

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor doelvermogens een wettelijk systeem van fiscale transparantie (artikel 2.14a Wet IB 2001). De regeling komt erop neer dat door trusts, stichtingen en andere (buitenlandse) doelvermogens heen wordt gekeken. De fiscale transparantie geldt voor de inkomstenbelasting (box 3), de schenk- en erfbelasting, (en gedeeltelijk voor) de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Er is voor alle doelvermogens gekozen voor één benaming: “afgezonderd particulier vermogen” (apv). Een apv is geen kapitaal- of personenvennootschap en evenmin een algemeen nut beogende instelling (anbi) of een sociaal belang behartigende instelling (sbbi). In een apv is vermogen afgezonderd waarmee een particulier belang wordt gediend: het gaat om het particuliere (familie)belang van de inbrenger en/of zijn naaste verwanten of van andere door de inbrenger beoogde begunstigden. “Belasting over geld in trusts, stichtingen en andere doelvermogens” verder lezen

Wanneer bent u ondernemer (voor de inkomstenbelasting)?

Het begrip ondernemer is geen makkelijk begrip. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het zijn van ondernemer met betrekking tot de inkomstenbelasting en het zijn van een ondernemer met betrekking tot de btw. Het zijn van ondernemer voor de btw is aan veel minder eisen gebonden dan het zijn van ondernemer voor de inkomstenbelasting. Maar wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? “Wanneer bent u ondernemer (voor de inkomstenbelasting)?” verder lezen

BIITS: landen met groot tekort op lopende rekening

BIITS zijn de landen Brazilië, Indië, Indonesië, Turkije en Zuid-Afrika. Dit zijn de landen met een groot tekort op de lopende rekening met grote gevolgen voor de lokale munten. “BIITS: landen met groot tekort op lopende rekening” verder lezen

Kosten opleiding en studiereis aftrekken van belasting

De aftrekbaarheid van de kosten van scholing hangt af van het kader waarin deze uitgaven worden gedaan; in het kader van een onderneming, als werknemer of in de privé sfeer. “Kosten opleiding en studiereis aftrekken van belasting” verder lezen

Wat zijn mini XNL opties?

Opties XNL, gebaseerd op de AEX-index, kennen vaak een hoge premie. Om het makkelijker te maken om te handelen in opties gebaseerd op de AEX zijn er nu ook mini opties. Daarmee kan tegen 1/10 van de normale investering ingespeeld worden op koersfluctuaties van de index. “Wat zijn mini XNL opties?” verder lezen

Waarborgfondsen soms ook belastingplichtig

Waarborgfondsen hebben veelal de rechtsvorm van een stichting. Volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969) is een stichting belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft. “Waarborgfondsen soms ook belastingplichtig” verder lezen