Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?

Het is de ACM die uitmaakt of sprake is van schijnzelfstandigheid in de zin van het arrest van het Europese Hof van Justitie. De ACM beoordeelt of er sprake is van een onderneming in de zin van 101 VWEU en de Mededingingswet, daaruit volgt het antwoord op de vraag of er sprake is van schijnzelfstandigheid in de zin van de mededingingsregels. “Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?” verder lezen

Mogen er minimumtarieven voor zzp’ers in cao opgenomen worden?

Cao-bepalingen die zien op zelfstandigen zonder personeel die kwalificeren als ondernemer in de zin van het mededingingsrecht en die afspraken bevatten over tarieven voor deze zelfstandigen zullen hoogstwaarschijnlijk onder het kartelverbod uit de Mededingingswet vallen. Indien sprake is van een kartelafspraak dan is de desbetreffende bepaling in de cao nietig en kan de ACM een boete opleggen aan partijen die de mededingingsbeperkende afspraak hebben gemaakt. “Mogen er minimumtarieven voor zzp’ers in cao opgenomen worden?” verder lezen

Middeling belasting

Middeling kan u veel geld opleveren: met de middelingsregeling kunt u uw inkomen middelen over 3 aaneengesloten jaren. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan heeft u recht op een teruggaaf. Bereken of u gebruikt kunt maken van middeling van belasting. “Middeling belasting” verder lezen

Jongeren doen geen belastingaangifte en lopen veel geld mis

De Belastingdienst is erg blij met jongeren. Zij doen namelijk vaak geen belastingaangifte en laten zo belastinggeld liggen. Geld dat ze anders hadden teruggekregen. Dat levert het kabinet jaarlijks tientallen miljoen euro op. Per jongere is dit gemiddeld 250 euro. Jongeren die hun belastingaangifte laten doen verdienen heel eenvoudig dus veel geld. Als ze hun aangifte van de afgelopen twee of drie jaren laten doen is het helemaal bingo: per jaar is er dus mogelijk recht op teruggave. “Jongeren doen geen belastingaangifte en lopen veel geld mis” verder lezen

Euronext benadeelt Imtech put-opties schrijvers en call-opties kopers

De onverwachte wijzing van de regels voor optie voor Imtech door Euronext heeft beleggers die put-opties hebben verkocht (geschreven) of call-opties hebben gekocht flink benadeeld. Euronext wijzigde de regels op 12 september opeens terwijl al lang daarvoor bekend was dat Imtech met een emissie zou komen. “Euronext benadeelt Imtech put-opties schrijvers en call-opties kopers” verder lezen

Uitleg over gevolgen claimemissie Imtech voor aandelen en opties

Imtech heeft besloten nieuwe aandelen uit te geven via een claimemissie. Een emissie is bedoeld om kapitaal op te halen. Een claimemissie is een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij inschrijving op de emissie. Een bedrijf doet dit in het geval van een emissie door nieuwe aandelen uit te geven. Door de uitgifte van deze nieuwe aandelen treedt er verwatering van de bestaande aandelen op omdat de aandeelhouders het bedrijf met meer aandeelhouders moeten gaan delen. Bestaande aandeelhouders worden voor deze verwatering gecompenseerd door middel van inschrijfrechten (claims of rights). Deze claims kunnen worden beschouwd als een kortingscoupon. “Uitleg over gevolgen claimemissie Imtech voor aandelen en opties” verder lezen

E-visum Turkije: voorkom fouten bij aanvraag

De Turkse overheid wordt rijk door de vele toeristen die het land bezoeken. De Turkse overheid vereist dat alle Nederlanders die naar Turkije gaan een visum moeten hebben. Dit visum wordt vrijwel nooit geweigerd aan personen met een Nederlands en Belgisch paspoort maar moet wel worden betaald. Een e-visum via de Turkse overheidssite kan alleen in dollars worden betaald. Nederlanders en Belgen die via eigen bank in euro willen betalen kunnen het visum via Visumland aanvragen. Via Visumland worden tevens fouten vermeden. “E-visum Turkije: voorkom fouten bij aanvraag” verder lezen

Aanvraag toeslagen niet altijd direct toegekend bij vermoeden fraude

In de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit zijn maatregelen opgenomen met als doel een aanvraag voor een of meerdere toeslagen (nog) niet toe te kennen en dus ook niet uit te betalen op het moment dat er een verhoogd frauderisico (wordt door middel van een risicoselectiemodel bepaald) aanwezig is. “Aanvraag toeslagen niet altijd direct toegekend bij vermoeden fraude” verder lezen

EU-burgers die korter dan 4 maanden blijven krijgen BSN-nummer

EU-burgers die hier korter dan 4 maanden blijven krijgen met de komst van de wet basisregistratie personen (BRP) een BSN-nummer in plaats van het huidige sofinummer. “EU-burgers die korter dan 4 maanden blijven krijgen BSN-nummer” verder lezen

Rente restschulden 10 jaar aftrekbaar

Het feit dat de hypothecaire schuld groter is dan de waarde van de woning hoeft geen acuut probleem op te leveren voor de huiseigenaar. Dat neemt niet weg dat deze situatie een risico op restschuld bij (gedwongen) verkoop geeft. De rente voortkomend uit een restschuld is aftrekbaar voor een periode van 10 jaar. “Rente restschulden 10 jaar aftrekbaar” verder lezen

Wat is short selling?

Short selling is een techniek waarbij wordt gespeculeerd op een snelle daling van de koers van een aandeel in het kapitaal van een bepaalde beursgenoteerde vennootschap en is het tegenovergestelde van long selling waarbij wordt gespeculeerd op een gestage koersstijging van een bepaald aandeel. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen gedekt ofwel ‘covered’ short selling en ongedekt of ‘naked’ short selling. “Wat is short selling?” verder lezen

Mogelijkheden directeur-grootaandeelhouder om pensioen op te bouwen

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt fiscaal aangemerkt als een werknemer. Aan de DGA kan, net als aan een gewone werknemer, een pensioen worden toegekend. Wordt een pensioen toegezegd dan maakt de pensioenaanspraak deel uit van de arbeidsrechtelijke overeenkomst tussen de DGA en de vennootschap. Dit toegekende pensioen kan, evenals bij een normale werknemer, bij een externe verzekeraar worden ondergebracht. De DGA kan, anders dan een gewone werknemer, het pensioen echter ook in eigen beheer opbouwen. Dit kan gebeuren door het pensioen in het lichaam onder te brengen waar de DGA de dienstbetrekking vervult (intern eigen beheer). Het is ook mogelijk om het pensioen op te bouwen bij een ander (concern)lichaam dan de werkmaatschappij (extern eigen beheer). Door het pensioen in eigen beheer op te bouwen, blijven de gereserveerde gelden beschikbaar voor financiering van de onderneming, terwijl er wel fiscaal voor een pensioen wordt gereserveerd. In beide gevallen van eigen beheer heeft de DGA recht op een periodieke pensioenuitkering. Voorts komt bij vervroegd overlijden van de DGA de zogeheten sterftewinst toe aan de vennootschap en derhalve indirect aan de erfgenamen van de DGA. “Mogelijkheden directeur-grootaandeelhouder om pensioen op te bouwen” verder lezen

Btw-nummer zzp’ers gekoppeld aan persoonlijke burgerservicenummer

ZZP-ers die in de vorm van een eenmanszaak een onderneming drijven, zijn als natuurlijk persoon de belastingplichtige voor de heffing van BTW en krijgen een btw-nummer dat gekoppeld lijkt op hun burgerservicenummer. Aangezien de Europese BTW-richtlijn vereist dat aan iedere belastingplichtige een individueel BTW-identificatienummer wordt toegekend, is het niet mogelijk een nummer toe te kennen dat niet aan de persoon is gekoppeld. “Btw-nummer zzp’ers gekoppeld aan persoonlijke burgerservicenummer” verder lezen

Betalen voor financieel advies

Er zijn consumenten die dubbel betalen voor advies. Eerst betalen ze voor het advies van een adviseur/bemiddelaar en vervolgens betalen ze aan een aanbieder die het geadviseerde product alleen inclusief een advies aanbiedt. Dat kan tot disproportionele kosten leiden, als een tweede advies – het advies van de aanbieder – geen of onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor de consument. “Betalen voor financieel advies” verder lezen

Oudedagsvoorziening bouwen met fiscale oudedagsreserve en stakingswinstlijfrente

De fiscale oudedagsreserve (FOR) en de stakingswinstlijfrente vormen faciliteiten in de inkomstenbelasting die ondernemers stimuleren om een oudedagsvoorziening op te bouwen. “Oudedagsvoorziening bouwen met fiscale oudedagsreserve en stakingswinstlijfrente” verder lezen

Ondernemer worden? Hanteer 12 criteria!

Wie een succesvol bedrijf wil starten en leiden, moet vanaf het begin structureel werken. Het is niet alleen handig om tips te verzamelen, maar ook te denken over het belang van het bedrijf. Want zo wordt uw bedrijf succesvol. Richard Russell heeft twaalf criteria opgesomd in zijn artikel ‘The Perfect Business’. Deze punten moet iedere ondernemer altijd in zijn achterhoofd hebben. “Ondernemer worden? Hanteer 12 criteria!” verder lezen

Onbedoeld geld overmaken naar foutief rekeningnummer

Het komt wel eens voor dat er op een verkeerd rekeningnummer geld wordt overgemaakt. Exacte cijfers over het aantal keer dat er onbedoeld geld overgemaakt wordt naar een foutief rekeningnummer zijn niet bekend. “Onbedoeld geld overmaken naar foutief rekeningnummer” verder lezen

Afwikkeling inkoopprogramma Corbion op 17,50 euro

Corbion heeft de prijs van het inkoopprogramma vastgesteld op 17,50 euro per aandeel. Dit betekent dat alle aanmeldingen boven dit bedrag niet zijn geaccepteerd. Deze stukken kunnen nu uiteraard op een normale wijze verkocht worden. “Afwikkeling inkoopprogramma Corbion op 17,50 euro” verder lezen